Shankar Ramani – Sahaja Online Shankar Ramani – Sahaja Online

Sahaja Practitioner Experiences

Shankar Ramani

The architect of Sahaja Online and long time Sahaja practitioner, Shankar shares his views