Shankar Ramani | Sahaja Online Shankar Ramani | Sahaja Online

Sahaja Practitioner Experiences

Shankar Ramani

The architect of Sahaja Online and long time Sahaja practitioner, Shankar shares his views