Mar’yana Svarnyk – Sahaja Online Mar’yana Svarnyk – Sahaja Online

Sahaja Practitioner Experiences

Mar'yana Svarnyk

Mar'yana shares her insights on Sahaja meditation